Spleta TV
na voljo v Google Play

06. 04. 2020

Odlog odplačila bančnih posojil zaradi epidemije

V skladu s sprejetim Zakonom o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), objavljenim v Uradnem listu (UL RS 36/2020) dne 28. 3. 2020, se kreditojemalcem omogoča odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe. Z ukrepom želi država omiliti likvidnostne težave družb, zadrug, društev, zavodov, samozaposlenih, nosilcev kmetijske dejavnosti in tudi fizičnih oseb. Zakon omogoča odlog plačila ne zapadlih obveznosti iz kreditnih pogodb z banko za 12 mesecev za tiste kreditojemalce, ki se soočajo z oteženim poslovanjem in/ali izgubo dohodka zaradi epidemije.

Zaradi sprejetih ukrepov države ob razglasitvi epidemije, denimo z omejevanjem javnega življenja, so  številne organizacije in posamezniki delno ali celo v celoti ostali brez prihodkov. Ker obveznosti za plačilo stroškov, plač, najemnin in tudi posojil ostajajo, je namen interventnega zakona preprečiti hujšo gospodarsko škodo. Zakon je namenjen tudi fizičnim osebam, ki imajo bančne kredite, a jih zaradi posledic epidemije ne bodo mogli odplačevati. Pogoj pa je, da imajo sedež in/ali stalno prebivališče v Sloveniji. Fizične osebe lahko zaprosijo za moratorij oziroma odlog kredita, če so državljani Slovenije.

Moratorij pomeni odlog plačila dolga oziroma odlog plačila zapadlih obveznosti. To je smiselna rešitev predvsem takrat, ko kreditojemalec ne zmore več redno odplačevati mesečnih obrokov in ko lahko z dovolj veliko verjetnostjo pričakujemo, da bo po poteku moratorija spet razpolagal z višjimi prilivi, ki mu bodo omogočali ponovno odplačevanje mesečnih obveznosti. Možnost odloga plačila po interventnem zakonu velja tako za osebne kot tudi za stanovanjske kredite.

Do odloga plačila bančnih kreditov so upravičeni le tisti kreditojemalci, pri katerih razglasitev epidemije neposredno (zaradi zmanjšanega obsega poslovanja) ali posredno (manjši dohodek iz delovnega razmerja, izguba zaposlitve, čakanje na delo) toliko vpliva na likvidnost, da kredita ne bodo mogli odplačati v roku.

Kreditojemalci imajo možnost podati vlogo za odlog plačila obveznosti vse do izteka 6 mesecev po preklicu epidemije virusa.

Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila. Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe.

Oddana vloga se bo po zakonu lahko nanašala samo na obveznosti, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije, tj. od 12. 3. 2020.

Fizična oseba mora v vlogi utemeljiti okoliščine, ki so nastale kot posledica epidemije in povzročajo, da kredita na more začasno odplačevati. Na podlagi trenutnih razmer v Sloveniji in z namenom preprečitve širjenja bolezni SARS-CoV-2 , so vloge na voljo na spletnih straneh bank. Te omogočajo tudi elektronsko oddajo vloge in izvedbo vseh nadaljnjih postopkov preko spleta.

K vlogi boste morali priložiti naslednja dokazila: aneks k pogodbi o zaposlitvi, listino, iz katere izhaja, da je pogodba o zaposlitvi prenehala veljati, obvestilo o napotitvi na čakanje na delo, potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, plačilno listo.

Banke bodo vloge ažurno obravnavale. In vas nato o izidu obvestile. Ko bo vloga odobrena, boste v podpis prejeli aneks oziroma dodatek k obstoječi kreditni pogodbi.  

Tudi, če ste sklenili kreditno pogodbo po 12. 3. 2020 velja, da boste lahko v zakonsko določenih rokih uveljavili 12-mesečni odlog plačila obveznosti, če so izpolnjeni pogoji iz zakona.

V kolikor vaša vloga ne bo ustrezala z zakonom določenim kriterijem in zato ne bo odobrena, lahko še vedno zaprosite za moratorij ali reprogramiranje kredita po pogojih, ki jih ponuja vaša banka in niso vezani na interventni zakon. V tem primeru morate kontaktirati svojega bančnika.

Družbe (to ne velja za fizične osebe) morajo vlogi priložiti opis poslovnega položaja (navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja in načrt poslovodstva o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti) in podati utemeljitev, razen če opravljajo dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove. Velike gospodarske družbe morajo banki enkrat mesečno poročati o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njihovega poslovnega položaja.

Nadzor nad izvajanjem zakonskih določb opravlja Banka Slovenije, razen za fizične osebe, ki jih izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Tina Grošelj

Delite novico

Doniraj dohodnino

Doniraj

Prenesi aplikacij SpletnaTV

na voljo v Google Play

E-novice

Bodite na tekočem in se prijavite se na prejemaje obvestil o aktualnih dogodkih.

Prijava uspešna

Prišlo je do napake. Preverite vpisane podatke.

Novice

Več